Zásady ochrany osobných údajov

Informácie k spracovaniu osobných dát

INTERPHARM Slovakia, a.s. so sídlom Uzbecká 18/A, 821 06 Bratislava, IČO 35789841 dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracovávame zodpovedne, transparentne a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona o ochrane osobných údajov 18/2018. Máte nárok požiadať o informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu, či vým az, ak sú udelené na základe vami udeleného súhlasu. Ak dochádza k automatizovanému spracovaniu, máte právo na prenositeľnosť údajov a nesmú byť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na tomto rozhodovaní. V prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí týkajú cich sa spracovania vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť písomne na adrese sídla spoločnosti.

Rozsah pôsobnosti týchto zásad

Tieto zásady ochrany osobných údajov Vám poskytnú obraz o tom, aké druhy údajov v súvislosti s našou obchodnou činnosť ou, používaním našich webových stránok a našimi ďalšími aktivitami získavame a ako ich spracúvame.

Zabezpečenie vašich osobných dát

INTERPHARM Slovakia, a.s. dbá na bezpečnosť osobných dát, ktoré nám odovzdávate. Prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše dáta dostatočne chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovania. K vašim osobným údajom, ktoré sme od vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neodovzdávame ich bez vášho súhlasu ďalším subjektom na ďalšie spracovanie, ak to nevyžaduje zákon, alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov.

Právo na informácie

Vaším právom je požiadať INTERPHARM Slovakia, a.s. o informácie, aké osobné údaje a v akom rozsahu a na aký účel o vás spracovávame. Tieto informácie vám poskytn eme zadarmo v lehote najneskôr 30 dní, v mimoriadnych situáciách potom najneskôr v lehote 90 dní. O predĺžení lehoty v mimoriadnych prípadoch vás budeme včas informovať. Ak budete požadovať oznámenie informácií, ktoré o vás evidujeme, budeme najprv potrebo vať overiť, že ste skutočne osoba, ktorej patrí táto informácia. Vo vašej žiadosti teda uveďte dostatočnú identifikáciu vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadať si doplňujúce informácie na vašu identifikáciu, než vám poskytneme osobné údaje, ktor é spracovávame k vašej osobe.

Naším právom potom je odôvodnene zamietnuť požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné či sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli ťažko získateľné (typicky zo záložných systém ov, archivácií a pod.).

Právo na prenositeľnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás evidujeme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Na základe vašej žiadosti môžu byť tieto dáta odovzdané inému prevádzkovateľovi.

Aktualizácia údajov, právo na opravu

Pretože sa môžu osobné údaje v priebehu času meniť (napríklad zmena Priezviska), budeme radi, ak nás informujete, že u vás nastala nejaká zmena, tak aby sme vaše osobné údaje mali aktuálne a nedochádzalo k prípadným omylom. Podanie informácie o zmene údajov je potrebné na to, aby sme mohli riadne vykonávať svoju činnosť prevádzkovateľa.

S tým súvisí aj vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o vás evidujeme. Ak zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požadovať ich opravu.

Námietky

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s platnou legislatívou SR a Únie, máte právo vzniesť námietku a my následne preveríme oprávnenosť vašej požiadavky. V okamihu podania námietky bude spraco vanie vašich osobných údajov obmedzené, dokiaľ nebude overené, či je námietka oprávnená. Informujeme vás, že vaším právom je obrátiť sa tiež s námietkou proti spracovávaným osobným údajom, ktoré o vás spracovávame, na príslušný dozorný úrad na Ochranu Osob ných Údajov na adrese:

Úrad na ochranu osobných údajov Hraničná 12 820 07 Bratislava 27 Slovenská republika

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že takto evidované nie sú presné, prípadne ich spracovávame protiprávne, a ďalej ak sa domnievate, že tieto údaje už nepotrebujeme na účely ich spracovania.

Právo na výmaz

Ak ste nám niekedy udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (napríklad e - mailovú adresu v rámci zasielaného newsletteru), máte právo ho kedykoľvek odvolať a my údaje, ktoré spracovávame výhradne na základe vášho súhlasu, máme povinnosť vymazať . Právo na výmaz sa nevzťahuje na spracovávané údaje v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov či oprávnených záujmov. Ak sú niektoré vaše dáta uchovávané v záložných systémoch, ktoré automatizovane zaisťujú odolnosť všetkých našich systémov a p lnia funkciu ochrany straty dát pre prípady havárií, nie je v našich silách vymazať tieto dáta aj zo záložných systémov a nezriedka to nie je ani technicky uskutočniteľné. Ale tieto dáta nie sú ďalej nijako aktívne spracovávané a nebudú slúžiť na ďalšie úč ely spracovania.

Kam sa môžete obrátiť

So svojimi otázkami na ochranu osobných údajov sa môžete tiež obracať na e -mail gdpr@interpharm.sk alebo na sídlo našej spoločnosti: INTERPHARM Slovakia, a.s. Uzbecká 18/A 821 06 Bratislava

Webové stránky – súbor y protokolov

Ak pristúpite na naše webové stránky a prezeráte si ich, spracovávame nasledujúce protokolové súbory a ukladáme ich na našich serveroch. Medzi informácie, ktoré ukladáme patrí: • Vaša Adresa IP • Otváraná stránka nášho webu • Kód odpovede http • Iden tifikácia vášho prehliadača Tieto informácie spracovávame po dobu maximálne jedného roka a len na účely našej právnej ochrany.

Súbory cookie

Keď navštívite naše webové stránky, ste informovaní, že využívame technológie na zhromažďovanie a ukladanie informácií pomocou súborov cookie do vášho zariadenia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré nikam neodosielame, tieto súbory môžete z prehliadača odstrániť, alebo ich využitie zakázať úplne. Súbory cookie nezhromažďujú žiadne vaše osobné údaje, bez týchto súborov však nedokážeme zaistiť plnohodnotnú funkčnosť webových stránok.

Analýza a štatistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomo cou analytických služieb. Žiadne z údajov, ktoré pomocou tejto služby analyzujeme nie sú vašimi osobnými údajmi. Pomocou tejto služby zisťujeme návštevnosť a geografické údaje, informácie o prehliadači a operačnom systéme, z ktorého na naše webové stránky pristupujete. Všetky tieto informácie využívame na marketingové účely, na účely ďalšieho zlepšovania webových stránok a obsahu a tiež na účely právnej ochrany.

Zasielanie noviniek na e -mail

V prípade, že máte záujem od INTERPHARM Slovakia, a.s. dostávať akčné ponuky produktov prostredníctvom e - mailu, ktorý nám oznámite a udelíte súhlas s takým využívaním vašej e - mailovej adresy, budeme tento e - mail spracovávať výhradne na tieto účely. INTERPHARM Slovakia, a.s. neodovzdáva takto získanú e - mailovú adresu ži adnym ďalším subjektom. V prípade, že sa kedykoľvek v budúcnosti rozhodnete, že už od INTERPHARM Slovakia, a.s. nechcete dostávať e - maily na tento účel, môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním uvedenej e - mailovej adresy tu, alebo písomne na adrese sídla spoločnosti.

Spracovanie osobných údajov

Pozrite sa ako INTERPHARM Slovakia, a.s. spracováva nasledujúce osobné údaje/kategórie osobných údajov, vrátane stanovených právnych titulov, účelov a dôb spracovania pre jednotlivé záznamy činností o spracovaní.

Kategória: Obchodná agenda

Daňové záznamy

Údaje boli získané od iného subjektu Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe Nie
Právny základ Zákonná povinnosť
Osobné údaje Adresa (Osobný údaj), DIČ fyzické osoby (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj)
Účel spracovania spracovávanie a dokladovanie daňovej evidencie
Doba spracovania 10 rokov

Korešpondencia - údaje kontaktných osôb zákazníkov a dodávateľov v súvislosti so zmluvným vzťahom

Údaje boli získané od iného subjektu Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe Nie
Právny základ Plnenie zmluvy
Osobné údaje Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefón (Osobný údaj) , Adresa (Osobný údaj)
Účel spracovania Plnenie zmluvy o predaji alebo opatrenia pred uzatvorením zmluvy a s tým získané info rmácie potrebné na doručovanie tovaru
Doba spracovania 2 roky po dodaní tovaru

Objednávka z e-shopu

Údaje boli získané od iného subjektu Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe Nie
Právny základ Plnenie zmluvy
Osobné údaje Adresa (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefón (Osobný údaj)
Účel spracovania spracovanie a dodanie objednávky
Doba spracovania 2 roky po dodaní tovaru

Kategória: Bezpečnostné systémy

Záznamy z bezpečnostných kamier v priestoroch spoločnosti

Údaje boli získané od iného subjektu Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe Nie
Právny základ Oprávnený záujem
Osobné údaje Záznam kamerového systému - audio, video, fotografie (Osobný údaj)
Účel spracovania zber a uchovávanie dát z kamerového systému za účelom ochrany majetku a uplatnenia prípadných právnych nárokov
Doba spracovania 15 dní

Kategória: Údaje získané na základe súhlasu

Marketingové aktivity

Údaje boli získané od iného subjektu Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe Nie
Právny základ Súhlas
Osobné údaje Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefón (Osobný údaj)
Účel spracovania Organizovanie súťaží a akcií na zlepšenie informovanosti zákazníkov o ponukách, ktoré sú pre nich vhodné
Doba spracovania do odvolania súhlasu

Kontaktný formulár z web stránok

Údaje boli získané od iného subjektu Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe Nie
Právny základ Súhlas
Osobné údaje Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj)
Účel spracovania Získanie relevantných informácií na spätné kontaktovanie osoby vypĺňajúcej daný formulár
Doba spracovania do odvolania súhlasu

Odovzdávanie osobných údajov do tretích krajín

K odovzdávaniu osobných údajov sprostredkovateľom alebo iným príjemcom v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách nedochádza.

Zásady ochrany osobných údajov sú pravidelne revidované a môžu sa v prípade potreby aktualizovať. Posledná zmena týchto zásad ochrany osobných údajov prebehla dňa štvrtok, 24. mája, 2018.

   
Vrátiť sa na začiatok