Všeobecné podmienky

Verzia z: 22. 2. 2012

Tieto všeobecné podmienky používania web stránky (Všeobecné podmienky) upravujú zmluvný vzťah medzi návštevníkom (Vami) pri používaní tejto webovej stránky umiestnenej na www.jamieson.sk (Stránka) a spoločnosťou INTERPHARM Slovakia, a.s., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č.: 2467/B dňa 7.6.2000 (Interpharm), výhradným dovozcom doplnkov výživy z prírodných zdrojov kanadského výrobcu Jamieson Laboratories Ltd. (Jamieson).

Spoločnosť Interpharm Vám poskytuje prístup na túto Stránku a Vy súhlasíte a zaväzujete sa pri používaní tejto Stránky bez výhrad a výnimiek dodržať tieto Všeobecné podmienky. Ak nesúhlasíte s týmito Všeobecnými podmienkami, prosíme nepoužívajte túto Stránku.

Účel stránky

Táto Stránka obsahuje informácie a zdroje informácií týkajúce sa doplnkov výživy Jamieson a príbuzné informácie týkajúce sa zdravia (Obsah) a sú poskytnuté spoločnosťou Interpharm výhradne a výlučne za účelom vlastného vzdelávania sa, používania a užívania produktov Jamieson. Aj keď je táto Stránka prístupná prostredníctvom internetu, jej Obsah a používanie je určený len pre obyvateľov Slovenskej republiky.

Informácie o zdraví a ochoreniach

Táto stránka môže obsahovať informácie týkajúce sa zdravia vrátane informácií týkajúcich sa rôznych ochorení a ich terapie. V prípade, ak sa ochorenie zhoršuje alebo zotrváva, obráťte sa bezodkladne na svojho ošetrujúceho lekára alebo lekárnika.

Právo na prístup a používanie Stránky

Spoločnosť Interpharm Vám týmto udeľuje osobné, neprenositeľné a nevýhradné oprávnenie na prístup, čítanie, sťahovanie a tlačenie Obsahu Stránky, ktorý obsahuje údaje, obrázky, grafické prvky, ilustrácie, dizajny, ikony, fotky, video klipy, texty a iné materiály umiestnené na Stránke výlučne a výhradne pre vaše osobné, súkromné a nekomerčné použitie. Akákoľvek reprodukcia, zverejňovanie, úprava, prenos, používanie, distribúcia alebo používanie Obsahu tejto stránky pre komerčné účely nie sú dovolené bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti Interpharm.

Týmto súhlasíte, že nezískavate žiadne práva alebo oprávnenia k Obsahu  tejto Stránky iné ako obmedzený prístup a používanie Stránky a Obsahu pri dodržaní týchto Všeobecných podmienok. Spoločnosť Interpharm si v prípade potreby rezervuje právo podniknúť kroky, vrátane právnych krokov, na obmedzenie neoprávneného použitia tejto Stránky a jej Obsahu. Interpharm si taktiež rezervuje bezvýhradné právo na zmenu, úpravu, pozastavenie alebo ukončenie prevádzky Stránky alebo jej Obsahu kedykoľvek bez upozornenia pre akýkoľvek dôvod bez akéhokoľvek záväzku alebo povinnosti voči Vám. Na tejto Stránke alebo v Obsahu môžu byť pravidelne vykonávané zmeny kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Ak nie ste spokojní s touto Stránkou alebo používaním jej Obsahu alebo nesúhlasíte s akýmkoľvek bodom týchto Všeobecných podmienok, prosíme nepoužívajte túto stránku.

Táto Stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky výlučne z dôvodu pomoci pri identifikácii a nájdení iných zdrojov informácií, ktoré Vás môžu zaujímať. Za informácie na týchto odkazoch alebo na stránkach súvisiacich s týmito odkazmi vrátane webových stránok tretích strán nenesie Interpharm žiadnu zodpovednosť. Používanie webových stránok tretích strán je na Vašu zodpovednosť. Taktiež nemáte oprávnenie bez predchádzajúceho súhlasu vytvárať odkazy na túto Stránku. Akékoľvek kopírovanie, zverejňovanie alebo distribúcia akejkoľvek časti tejto Stránky alebo jej Obsahu, vrátane priebežných záloh a podobných spôsobov je vyslovene zakázané bez predošlého písomného súhlasu od spoločnosti Interpharm. Používaním tejto Stránky sa zaväzujete zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť chod stránky, spôsobiť jej znefunkčnenie alebo preťaženie.

Obmedzenia

Obsah tejto stránky je poskytnutý čisto na informatívne účely. Spoločnosť Interpharm vyvinula najvyššie úsilie aby bol Obsah tejto Stránky presný a aktuálny, Interpharm nezaručuje úplnú bezchybnosť, úplnosť a spoľahlivosť tohto Obsahu. V prípade pochybností o informáciách v Obsahu tejto Stránky prosíme kontaktujte spoločnosť Interpharm pomocou kontaktného formulára na tejto Stránke. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že táto Stránka, jej Obsah alebo spoločnosť Interpharm neposkytuje lekársku starostlivosť alebo poradenstvo a žiadna časť tejto Stránky, Obsahu alebo Všeobecných podmienok nemôže byť pochopená ako lekárske poradenstvo alebo odporúčanie. Akékoľvek informácie ohľadne výživového obsahu alebo účinkov výživových doplnkov Jamieson alebo ich vzťahu k zdravotnému stavu je čisto informatívneho charakteru. V žiadnom prípade nemôžu byť tieto informácie považované ako náhrada za odbornú lekársku starostlivosť alebo poradenstvo. Informácie na tejto Stránke sú prispôsobené podmienkam Slovenskej republiky a môžu sa líšiť od podmienok iných krajín.

TÝMTO SÚHLASÍTE, ŽE TÁTO STRÁNKA A JEJ OBSAH JE POSKYTNUTÝ „AKO JE“ PRE VAŠE OSOBNÉ A SÚKROMNÉ POUŽITIE BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK OD SPOLOČNOSTI INTERPHARM OHĽADNE PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI, ÚPLNOSTI A AKTUÁLNOSTI KTOREJKOĽVEK ČASTI OBSAHU ALEBO OBSAHU TRETÍCH STRÁN. SPOLOČNOSŤ INTERPHARM NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA AKÉKOĽVEK CHYBY ALEBO ONESKORENIA V NAČÍTAVANÍ STRÁNKY CEZ INTERNET A NEZARUČUJE BEZCHYBNÚ PREVÁDZKU STRÁNKY, JEJ OBSAHU ALEBO PRVKOV V NICH POUŽITÝCH A NEZAVÄZUJE SA SPLNIŤ VAŠE PODMIENKY ALEBO POTREBY NASTAVENIA. PRACOVNÍCI SPOLOČNOSTI INTERPHARM NIE SÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ ZA PRIAME ALEBO NEPRIAME, NÁSLEDNÉ ALEBO NÁHODNÉ ŠKODY A NÁKLADY SPÔSOBNÉ POUŽÍVANÍM TEJTO STRÁNKY ALEBO OBSAHU (VRÁTANE SŤAHOVANIA A PREZERANIA OBSAHU STRÁNKY).

Zmeny Všeobecných podmienok

Spoločnosť Interpharm si rezervuje právo kedykoľvek meniť a dopĺňať tieto Všeobecné podmienky a je Vašou zodpovednosťou prezrieť si tieto Všeobecné podmienky vždy keď navštívite túto Stránku. Ak sa tieto Všeobecné podmienky zmenia, ich aktuálna verzia bude uverejnená na tomto mieste. Ak nesúhlasíte s obnovenými Všeobecnými podmienkami, prosíme nepoužívajte túto stránku. V prípade pokračovania používania tejto Stránky ste si vedomý a súhlasíte s obnovenými Všeobecnými podmienkami.

   
Vrátiť sa na začiatok