Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového obchodu Jamieson.sk

INTERPHARM Slovakia, a.s.
Uzbecká 18/A
821 06 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 35 789 841
IČ DPH: SK2020245326
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., SK67 1100 0000 0026 2270 4407

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa,  vložka číslo: 2467/B

Internetová adresa obchodu: www.jamieson.sk

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

Objednávka

Kupujúci potvrdením objednávky súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a odoslaním objednávky prostredníctvom elektronického obchodu Jamieson.sk si záväzne objednáva tovar zobrazený v nákupnom košíku. Následne bude kupujúcemu na emailovú adresu uvedenú v objednávke zaslané potvrdenie o prijatí objednávky.

Minimálna suma objednaného tovaru je 10 €.

Dodacia lehota

Objednaný tovar zvyčajne posielame do 48 hodín od prijatia objednávky, robíme všetko pre to, aby sa odosielal v deň prijatia objednávky. V prípade nedostupnosti tovaru na sklade zákazníkov o tomto informujeme prostredníctvom poskytnutých kontaktných údajov. Termín doručenia tovaru závisí od dodacích lehôt zvolenej doručovacej služby a trvá zvyčajne 1 – 3 dni od odoslania. Od momentu odovzdania zásielky doručovacej spoločnosti Packeta nevieme ovplyvniť rýchlosť jej doručenia ani zmenu dodacej adresy, resp. odberného miesta. Za prípadné oneskorenie doručenia zásielky, alebo jej presmerovanie na iné odberné miesto je zodpovedná doručovacia spoločnosť.

Platobné podmienky

Výsledná suma objednávky je súčtom všetkých položiek v objednávke zobrazených v nákupnom košíku plus poštovného podľa zvolenej doručovacej služby. Za tovar sa platí pri prevzatí objednávky alebo vopred online prostredníctvom TrustPay (www.trustpay.eu) alebo platobnou kartou prostredníctvom CardPay. V prípade zvolenia osobného odberu je možná iba platba vopred. Cena zobrazená na objednávke je koncová. 

Od 1. 7. 2022 sa hotovostné platby zaokrúhľujú na 5 centov.

Úplné znenie novely je v § 3 odsek 4 zákona a znie nasledovne:
„Cena platená v hotovosti sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov; celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je nižší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je rovný alebo vyšší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nahor. Ak je cena platená v hotovosti súčtom cien za viac kusov toho istého tovaru alebo viac kusov rôznych tovarov, zaokrúhľuje sa takto až výsledná cena platená v hotovosti. Cena platená v hotovosti vo výške 1 eurocent alebo 2 eurocenty sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov. Takéto zaokrúhľovanie ceny nie je porušením cenovej disciplíny podľa tohto zákona.“

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba.

Zrušenie objednávky

Objednávku je možné zrušiť v čase do vyskladnenia tovaru a odovzdania kuriérovi a to na e-mailovej adrese objednavky@jamieson.sk alebo telefonicky na tel. č. 0917 696 659.

Doprava

Objednaný tovar posielame na celé územie Slovenskej republiky prostredníctvom zvolenej doručovacej služby. Pri objednávke nad 39 € je poštovné v rámci Slovenskej republiky zdarma. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodávky spôsobené uvedením nesprávnej adresy kupujúceho.

Tovar je tiež možné osobne vyzdvihnúť si na nasledujúcej adrese do 14 dní od výzvy na jeho prevzatie:

Lekáreň Zelená Farmácia
Uzbecká 20
821 06 Bratislava

Otváracie hodiny:
pondelok až piatok: 8:00 – 18:00 h.
sobota: 8:00 – 12:00 h.

Reklamácie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail (prostredníctvom kontaktného a reklamačného formulára) alebo telefonicky na tel. č. 0917 696 659. Pri reklamácii je nutné uviesť číslo faktúry, alebo objednávky. Aby bolo možné reklamáciu uznať, je nutné tovar čo najskôr poslať aj s dokladom o kúpe späť na našu adresu, kde posúdime rozsah oprávnenosti reklamácie. O vybavení reklamácie budeme objednávateľa bezodkladne informovať.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy – vrátenie tovaru

Kupujúci má v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov) právo zaslať tovar späť do 14 dní od jeho prevzatia. V súlade s cit. zákonom sú lieky a ostatné prípravky určené na užívanie definované ako tovar, ktorý po otvorení nie je možné vrátiť a preto musí byť tento druh tovaru v pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý. Ak sa kupujúci v uvedenej lehote rozhodne tovar vrátiť, je potrebné o tom informovať predávajúceho a zaslať mu písomné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, čísla faktúry a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Zásielky vrátené predávajúcemu na dobierku nebudú prevzaté. 

Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Overené zákazníkmi

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Ochrana osobných údajov

Bližšie informácie a presné podmienky o spracovávaní a ochrane osobných údajov nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Umiestnením na internetovej stránke www.jamieson.sk je splnená povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok.

Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné vzťahy týmito obchodnými podmienkami neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho, resp. Obchodného zákonníka.

   
Vrátiť sa na začiatok