Veľká letná súťaž k 100. výročiu založenia spoločnosti Jamieson

Pociťujete stres a únavu?
Môže Vám chýbať plnohodnotný spánok a optimálna výživa... Využite silu prírody a doprajte si kvalitné kanadské vitamíny JAMIESON – extrakty z ovocia a rastlín.
Melatonín pre prirodzený a zdravý spánok, Magnézium a B vitamíny na upokojenie a relax, či Ženšen a Multivitamíny ako zdroj energie.
Jamieson práve oslavuje 100 rokov – zapojte sa do súťaže o 100 cien a vyhrajte vitamíny v hodnote 60 € podľa vlastného výberu.

Veľká letná súťaž

Ako sa zapojiť do súťaže?

Odpovedzte na otázky:

1. V ktorom roku bola založená kanadská spoločnosť Jamieson?
a) 1968
b) 1995
c) 1922

2. Koľko produktov Jamieson sa dnes dováža na Slovensko?
a) do 160
b) do 110
c) do 80

3. Koľko postupov kvality a kontroly výrobných procesov, využíva spoločnosť Jamieson Laboratories na zabezpečenie najlepšej kvality, účinnosti a biologickej dostupnosti prírodných vitamínov Jamieson?
a) 130
b) 360
c) 220

Správne odpovede posielajte prostredníctvom súťažného formulára v tvare:
SÚŤAŽ
1. x)
2. x)
3. x)

Vo formulári nezabudnite uviesť svoje meno a priezvisko, kontaktný e-mail a telefónne číslo.

Pomôcka: prečítajte si článok Poslanie spoločnosti Jamieson >>

Súťažný formulár

 

Položky označené * sú povinné.

Okrem zapojenia sa do súťaže využite aj naše aktuálne akcie a zľavy, ako aj možnosť informovania sa o novinkách v odborných článkoch, alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Pravidlá a podmienky súťaže “Veľká súťaž k 100. výročiu založenia spoločnosti Jamieson”

1. Názov súťaže
“Veľká súťaž k 100. výročiu založenia spoločnosti Jamieson”

2. Organizátor súťaže
INTERPHARM Slovakia, a.s.
Uzbecká 8/A
Bratislava 821 06
IČO: 35789841
DIČ: 2020245326
Zápis v OR OS Bratislava I., odd. Sro, vl.č.: 2467/B

3. Trvanie súťaže a miesto konania súťaže
Termín konania súťaže: 1. 7. 2022 – 30. 9. 2022
Miesto konania súťaže: územie Slovenskej republiky

4. Webový portál určený na súťaž
Portál www.jamieson.sk

5. Základný princíp a pravidlá súťaže
V termíne 1. 7. 2022 – 30. 9. 2022 majú súťažiaci možnosť zapojiť sa do súťaže. Podmienkou je odpovedať na vyššie uvedené súťažné otázky prostredníctvom súťažného formulára. 

Súťažiť môžu osoby žijúce v Slovenskej republike.
Organizátor vyžrebuje 100 výhercov v týždni od 10. do 14. 10. 2022. 

6. Výhry pre víťazov
Výhra vo forme darčekového kupónu v hodnote 60,- € bude zverejnená spolu s menami 100 výhercov.
Každý výherca dostane 1 darčekový kupón v hodnote 60,- € na nákup produktov Jamieson v e-shope www.jamieson.sk

7. Informovanie účastníka súťaže o získaní výhry a odovzdávanie výhier
Oboznámenie súťažiaceho o získaní výhry prebieha oznámením prostredníctvom kontaktných údajov vyplnených v súťažnom formulári. Výhra bude výhercovi zaslaná na kontaktné údaje uvedené v súťažnom formulári po zverejnení víťazov súťaže na  www.jamieson.sk

8. Podmienky účasti v súťaži
Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže obsiahnutými v tomto dokumente. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť súťažiaceho aj bez udania dôvodu. Zaslaním formulára s odpoveďami sa užívateľ zaraďuje do súťaže a súhlasí tým s pravidlami súťaže a so spracovaním osobných údajov na dobu 3 roky spoločnosťou Interpharm Slovakia, a.s., výhradne na účely marketingu (zasielanie informačných e-mailov o produktoch Jamieson, novinkách, akciách a odborných štúdiách). Tento súhlas možno kedykoľvek písomne odvolať. Každý súťažiaci vyjadruje zaslaním formulára súhlas na zverejnenie svojho mena medzi výhercami na internetovom portáli www.jamieson.sk

9. Použitie prejavov osobnej povahy a osobných údajov účastníka súťaže
Účasťou v súťaži, komentovaním príspevku v zmysle odpovedi, dáva účastník tejto súťaže svoj bezvýhradný súhlas na to, aby jeho osobné údaje (meno, priezvisko, e-mail) boli zaradené do databázy organizátora a spracované za účelom vyhodnotenia súťaže a tiež na propagačné, reklamné a marketingové účely (zasielanie informačných e-mailov o novinkách a akciách), súhlas ďalej ich uverejňovať a šíriť v portáloch organizátora (bod 4 týchto pravidiel), a to po celý čas od vstupu účastníka do tejto súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu. Poskytnutie je bezplatné a dobrovoľné, pričom s osobnými údajmi účastníkov súťaže bude naložené v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane.

10. Súdne vymáhanie výhier v súťaži
Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou ani žiadnou inou právnou cestou. V prípade, že nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok a pravidiel, rozhodne o ich splnení, resp. nesplnení organizátor.

11. Úprava a zmena pravidiel súťaže
Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo upraviť tieto pravidlá a podmienky súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmenu alebo úpravu pravidiel sa organizátor zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým dôjde k vyhláseniu súťaže. V prípade rozporu medzi týmito pravidlami a podmienkami súťaže a pravidlami a podmienkami súťaže uvedenými v propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom, platí znenie týchto pravidiel a podmienok súťaže.

12. Zverejnenie pravidiel súťaže
Tieto pravidlá súťaže budú uverejnené na internetovej stránke www.jamieson.sk počnúc dňom 1. 7. 2022

13. Zodpovednosť za škodu
Prípadná zodpovednosť za škodu vzniknutá v súvislosti so súťažou bude riešená podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení. Ak v dôsledku konania alebo nekonania súťažiacim súťaže vznikne organizátorovi alebo ostatným súťažiacim, prípadne tretím osobám akákoľvek ujma, je súťažiaci, ktorý újmu spôsobil, povinný v plnom rozsahu nahradiť ju.

14. Všeobecné ustanovenia
Propagačná spotrebiteľská súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle ust. § 3 ods.5 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov.

   
Vrátiť sa na začiatok