SetWidth1000 banner jamieson odborne clanky cholesterol ci homocystein
SetWidth1000 banner jamieson odborne clanky cholesterol ci homocystein2 Zodpovednosť za „škrípanie” kardiovaskulárneho zdravia môže mať podľa najnovších výskumov aj nedostatok vitamínu D3.
« späť

S vitamínom D3 bude vaše srdce znova vo forme

08.08.2016

Tlačiť

Ľudské srdce pracuje ako vysokovýkonný stroj. Po celý život vo dne, v noci pumpuje krv a zabezpečuje tak jej obeh v organizme. Ide o veľmi zložité prepojenie rozličných systémov, ktoré vzájomne na seba nadväzujú. Ak na jednom z nich vznikne porucha, naruší sa zabehnutý chod. Zodpovednosť za „škrípanie” kardiovaskulárneho zdravia môže mať podľa najnovších výskumov aj nedostatok vitamínu D3.

Kardiológovia upozorňujú, že srdcovocievny systém ovplyvňuje množstvo faktorov, ktoré sú priamo spojené s deficienciou vitamínu D3, alebo sú jej nepriamym dôsledkom.

Výsledky mnohých rozsiahlych serióznych štúdií, napríklad NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey) spájajú nedostatok vitamínu D3 s viacerými rizikami srdcovocievnych chorôb – s artériovou hypertenziou, koronárnou aterosklerózou, kardiomyopatiou, kalcifikáciou v stene ciev, zápalom, hypertrofiou ľavej komory i ďalšími ochoreniami. Navyše sa zistilo, že absencia vitamínu D3 môže byť spojená aj s vyšším výskytom kongestívneho zlyhania srdca, kedy srdce nie je schopné dodávať do tela dostatok okysličenej krvi a dokonca môže organizmu úplne vypovedať službu.

Účinné analytické metódy potvrdili, že receptory vitamínu D3 sú v jadrách mnohých buniek, ktoré majú úzky vzťah k srdcovocievnemu systému – v endotelových bunkách ciev, myocytoch hladkého svalstva ciev, kardiomyocytoch, ale aj imunologických bunkách, ß-bunkách pankreasu a osteoblastoch. Ak bunkám vitamín D3 chýba, zvyšuje sa pravdepodobnosť vzniku srdcovocievnych ochorení.

Podľa spomínanej štúdie NHANES, pri koncentrácii vitamínu D3 v krvnom sére menšej ako 18 ng/ml, dochádza k vzostupu počtu kardiálnych príhod o 40 %. Pri koncentrácii vitamínu D3 menšej ako 15 ng/ml narastá počet srdcovocievnych chorôb až o 53 % a pri koncentrácii vitamínu D3 pod 10ng/ml dokonca až o 80 %. U starších osôb stúpa pri deficiencii vitamínu D3 nielen počet kardiálnych príhod, ale zvyšuje sa aj celková mortalita v ich dôsledku.

Najzávažnejším výsledkom štúdie bolo však zistenie, že u ľudí s deficienciou vitamínu D3 je trojnásobne vyššia pravdepodobnosť úmrtia v porovnaní s osobami s dostatkom vitamínu D3. K zaujímavému záveru dospeli vedci po analýze výsledkov u osôb so suplementáciou vitamínu D3 – zistili, že jeho pravidelné dopĺňanie znižuje riziko úmrtia v dôsledku kardiovaskulárnych ochorení až o 60 %!

Kde nechodí slnko, tam chodí kardiológ

Štúdia poukázala na nedostatočnú hladinu vitamínu D3 takmer u 70 % populácie! Jej autori zdôrazňujú, že najväčší podiel aktívneho vitamínu D3 sa získava prirodzenou cestou z účinkov slnečného žiarenia na kožu. Avšak kvôli zníženej expozícii slnečného žiarenia na našu pokožku vplyvom nie najšťastnejšej osvety, došlo v uplynulých 20 rokoch k epidémii, ba až pandémii nedostatku vitamínu D3. Dôsledkom toho je jeho fatálny nedostatok v našom organizme. Vyzdvihujú potrebu prinajmenej 20-minútovej dennej expozície celého tela slnečnému žiareniu. Upozorňujú na zaujímavý fakt, že pri kardiovaskulárnych chorobách existujú zreteľné geografické rozdiely – riziko vývoja artériovej hypertenzie a najčastejších srdcovocievnych chorôb je väčšie vo vyšších zemepisných šírkach s menšou intenzitou žiarenia, ako v oblastiach bližšie k rovníku.

Zároveň autori štúdie pripomínajú, že nedostatok vitamínu D3 u detí už počas včasného vývojového štádia, môže podstatne ovplyvniť kardiovaskulárne zdravie v ich neskoršom živote, pretože srdce počas perinatálneho obdobia podlieha prudkému rastu a vývojovým zmenám. Aj mnohé epidemiologické porovnania nasvedčujú tomu, že nedostatok vitamínu D3 u matky i novorodenca môže viesť neskôr k srdcovým chorobám. Do 2 rokov je zabezpečená suplementácia celoplošne cestou preskripcie pediatra. Avšak neskôr, kedy potreba dopĺňania vitamínu D stále trvá, už povinná nie je – a tak sa nebezpečenstvo z jeho deficitu v organizme zvyšuje.

Pozoruhodné je vyhodnotenie štúdie NHANES, ktoré prináša nádej pacientom s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Výsledky štúdie uskutočnenej u 9 491 chorých s overenou deficienciou vitamínu D3, podporili hypotézu, že nedostatok vitamínu D3 v organizme je úzko spätý so srdcovocievnymi chorobami. Úprava koncentrácie vitamínu D3 na odporúčaný príjem viac ako 43 ng/ml dokázala znížiť počet kardiovaskulárnych príhod o 30 % až na 6 rokov! U chorých s koncentráciou vitamínu D3 pod 30 ng/ml sa zaznamenal štatisticky významne vyšší počet úmrtí na choroby koronárnych artérií, infarkt myokardu, zlyhanie srdca či akútne mozgové príhody. U chorých s artériovou hypertenziou mala úprava koncentrácie vitamínu D3 na zníženie úmrtnosti efekt porovnateľný s liečbou statínmi alebo s úspešnou farmakologickou liečbou artériovej hypertenzie.

Prvotné upozornenie na absenciu déčka: zápal a dysfunkcia endotelu

V súčasnosti sú už k dispozícii dôkazy, že pri deficiencii vitamínu D3 sú prítomné v organizme dva rizikové faktory, podobne, ako pri srdcovocievnych chorobách – zápal a dysfunkcia endotelu v stenách ciev, uvádzajú poprední slovenskí odborníci, prof. MUDr. Šašinka a doc. MUDr. Furková, v publikácii „Slnečný vitamín” Pandémia nedostatku vitamínu D, v ktorej podrobne opisujú mechanizmus účinku vitamínu D3. Markerom – stabilným, dobre charakterizovateľným znakom a mierou zápalu je koncentrácia C-reaktívneho proteínu (CRP) a markerom dysfunkcie endotelu (vnútornej výstelky ciev) koncentrácia asymetrického dimetylarginínu. Ako upozorňujú obaja lekári, oba tieto markery sú u chorých s nedostatkom vitamínu D3 štatisticky signifikantne vyššie! Vitamín D3 má mnohostranné protizápalové účinky – ovplyvňuje syntézu prostaglandínov (skupina hormónom podobných látok, ktoré sú dôležitými zápalovými mediátormi), potláča aktiváciu nukleárneho faktora-kappa B (hlavná zápal zapríčiňujúca molekula) a má pozitívny dopad na zníženie koncentrácie CRP. Pomáha teda utlmovať všetky rozhodujúce činitele, ktoré sa zúčastňujú na vývoji kardiovaskulárnych chorôb.

Na základe aktuálnych odborných poznatkov a štúdia celosvetovej odbornej literatúry zároveň autori odhaľujú súvis medzi nedostatkom vitamínu D3 a celým radom civilizačných ochorení, nielen srdcovocievnych, ale aj osteoporózy, cukrovky, ochorení obličiek, onkologických i duševných ochorení (Alzheimerova a Parkinsonova choroba, depresie, starecká demencia) či zníženej imunity. Zároveň upozorňujú na osobitnú potrebu jeho príjmu v rámci v rámci prevencie kardiovaskulárnych, a tiež ďalších civilizačných ochorení. Pripomínajú, že adekvátny príjem vitamínu D3 si vyžaduje dopĺňanie prostredníctvom výživových doplnkov.

Účinná pomoc – prírodné vitamíny

Účinný spôsob, ako zvýšiť hladinu vitamínu D v krvnom sére, je podľa oboch lekárov príjem od 1 000 do 2 000 IU vitamínu D3. Jeho deficit dokáže vynikajúco doplniť optimálny vitamín D3 – cholekalciferol – v prírodných doplnkoch výživy Jamieson. Vyrába sa z čistého „slnečného” lanolínu z ovčej vlny, z oviec chovaných na slnečných pasienkoch Nového Zélandu. Vitamín D3 získaný prírodnou cestou je pre organizmus lepšie využiteľný a ľahšie stráviteľný. Vďaka využitiu špeciálnej patentovanej technológie 360 Pure každý z vyrábaných prírodných vitamínov podlieha najmenej 360 patentovaným krokom kontroly kvality. Výrobné postupy a kontrolné testy zabezpečujú maximálnu aktivitu a biologickú dostupnosť účinných látok. Najmodernejšia technológia biologicky aktívne látky získané z prírodných zdrojov chemicky nemení a nezbavuje prirodzených vlastností.

Aj malá zmena môže znamenať veľa pre naše srdce

Srdce pre nás pracuje po celý náš život a od toho, ako sa oň staráme, závisí, akú prácu pre nás bude vykonávať. Predĺžme si svoj aktívny život znížením vplyvu rizikových faktorov srdcovo-cievnych ochorení! Napríklad aj každodenným zaznamenávaním hodnôt krvného tlaku, najmä ak trpíme na vysoký krvný tlak či máme nad 50 rokov, kedy sa výskyt hypertenzie a rôznych porúch rytmu srdca zvyšuje! Vtedy by malo byť samozrejmosťou mať doma poruke aj kvalitný tlakomer s 3-násobným automatickým meraním (funkcia MAM). Ak máme nad 60 rokov, zabezpečme si tlakomer s funkciou AFIB – detekciou atriálnej predsieňovej arytmie (táto porucha srdcového rytmu je najčastejším spúšťačom mozgovej mŕtvice). Systematické každodenné „samomeranie” krvného tlaku nás vedie k lepšej kontrole svojho zdravia i k prehodnoteniu svojej životosprávy... Pravidelné kontroly krvného tlaku v pokojných domácich podmienkach a následná aktívna spolupráca pacienta s lekárom sú totiž podľa Európskej spoločnosti pre hypertenziu (ESH) a Európskej kardiologickej spoločnosti (ECS) objektívnym obrazom o jeho hodnotách.